Vyhledávání
 
Novinky

Schéma sestavení hodin s quartzovým strojkem

Katalog ELTON 1969

Facebook

Úvodní stránka » Články » Novinky » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A USTANOVENÍ ON-LINE SOUTĚŽÍ NA FB STRÁNKÁCH ELTON 1969

 

I.        Úvodní ustanovení

 

1.1  Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na facebookových stránkách (dále jen „FB stránky“) Pořadatele.

 

1.2  Každá jednotlivá soutěž vyhlášena na FB stránkách Pořadatele bude nad rámec Všeobecných soutěžních podmínek obsahovat speciální podmínky relevantní pouze pro danou konkrétní soutěž (dále jen „Individuální soutěžní podmínky“).

 

1.3  Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Všeobecnými soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak Individuální soutěžní podmínky konkrétní soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže, umístěné na FB stránkách Pořadatele.

 

1.4  Soutěže a propagační akce na FB stránkách Pořadatele nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, spravovány společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

 

1.5  Soutěžící poskytují své údaje společnosti ELTON hodinářská, a.s. a nikoliv společnosti Facebook. Informace poskytnuté Soutěžícími budou využity pouze pro potřeby soutěže.

 

 

II.        Definice použitých pojmů

 

2.1  Pořadatelem všech soutěží na FB stránkách Pořadatele je společnost ELTON hodinářská, a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují, Náchodská 2105.

2.2  Soutěžícím je každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, jež má facebookový profil, a která splní Všeobecné soutěžní podmínky a Individuální soutěžní podmínky. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. Soutěžícím nemůže být právnická osoba.

 

2.3  Výhercem soutěže je soutěžící, který splnil Všeobecné soutěžní podmínky, Individuální soutěžní podmínky a byl vybrán způsobem stanoveným v Individuálních soutěžních podmínkách dané konkrétní soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

 

2.4  Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání soutěže, uveřejněné Pořadatelem na FB stránkách Pořadatele.

 

2.5  Začátkem soutěže je den označený jako začátek soutěže ve vyhlášení soutěže, případně v Individuálních soutěžních podmínkách.

 

2.6  Koncem soutěže je den označený jako ukončení soutěže ve vyhlášení soutěže, případně v Individuálních soutěžních podmínkách.

 

 

III.        Obecná pravidla

 

3.1  Pravidla pro výběr výherce budou stanovena v Individuálních soutěžních podmínkách každé konkrétní soutěže vyhlášené na FB stránkách Pořadatele.

 

3.2  Výhercům soutěže se budou udělovat výhry specifikované v Individuálních soutěžních podmínkách konkrétní soutěže.

 

3.3  Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení Všeobecných soutěžních podmínek nebo Individuálních soutěžních podmínek soutěžícím.

 

3.4  Výhry nejsou převoditelné a nelze je vyměnit. Nebude možné využít hotovostních nebo kreditních alternativ. Pokud by z důvodů, které organizátor soutěže nemohl ovlivnit, nebylo možné uvedenou výhru (výhry) poskytnout, vyhrazuje si organizátor právo poskytnout výhru náhradní ve stejné nebo vyšší hodnotě. Všechny výhry podléhají podmínkám a ustanovením poskytovatelů služeb zahrnutých v příslušné výhře.

 

3.5  Výherci budou vyzváni ke kontaktování Pořadatele. Pokud výherce nebude ve lhůtě 30 dnů od upozornění na výzvu reagovat, nebo odmítne-li výhru převzít, ztrácí právo na výhru.

 

3.6  S výhercem bude individuálně domluven způsob převzetí výhry možný formou osobního převzetí výhry nebo zaslání poštou na výhercem určenou adresu na území České republiky. Výhry budou předány nebo zaslány výherci do 30 dnů od data získání kontaktních údajů výherce.

 

3.7  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vybrat náhradního vítěze, pokud by měl důvodné podezření, že účastník porušil některé z Všeobecných soutěžních podmínek nebo Individuálních soutěžních podmínek.

 

3.8  Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

 

3.9  O jakýchkoliv námitkách či nejasnostech ohledně organizace soutěže a výkladu Všeobecných soutěžních podmínek a Individuálních soutěžních podmínek rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 

 

IV.        Práva a povinnosti Soutěžícího

 

4.1  Soutěžící prohlašuje, že se soutěže účastní dobrovolně a je seznámen se Všeobecnými soutěžními podmínkami a Individuálními soutěžními podmínkami.

 

4.2  Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou nutné pro získání a předání výhry.

 

4.3  V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, soutěžící výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním svých fotografií a textů na FB stránkách Pořadatele.

 

4.4  Zasláním fotografie Soutěžící poskytuje nevýhradní licenci k užití této fotografie Pořadateli, ke všem způsobům jejího užití v rozsahu neomezeném. Soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografie a že je tedy nositelem všech autorských práv. 

 

4.5  Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých pořadateli, pro účel soutěže a předání nebo zaslání případné výhry. Osobní údaje soutěžících nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

 

4.6  Soutěžící má právo požádat Pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.

 

4.7  Všichni Soutěžící samostatně ponesou jim individuálně možně vzniklé náklady v souvislosti s účastí v soutěži (odeslání sms, mms, přístup na internet apod.)

 

 

V.        Práva a povinnosti Pořadatele

 

5.1  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům Facebooku.

 

5.2  Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit Soutěžící ze soutěže, o nichž zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jiného jednání, které není v souladu s pravidly spravedlivé soutěže nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle podmínek soutěže.

 

5.3  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky či s dobrými mravy (příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, apod.).

 

5.4  Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění.

 

5.5  Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.

 

5.6  Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy nebo jejího nesprávného uvedení nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

 

 

VI.        Závěrečná ustanovení

 

6.1  Tyto Všeobecné soutěžení podmínky jsou vytvořeny v souladu s právním řádem České republiky. Soutěžící svou registrací v soutěži potvrzuje, že byl s nimi řádně seznámen a zavazuje se jimi řídit.

 

6.2  Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto Všeobecných soutěžních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

 

6.3  Tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou platné ode dne 11. 7. 2017.

 

Soubory ke stažení

 
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací